Oferta

Oferta dla Firm.

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną przedsiębiorców. Obsługa obejmuje m.in.

 • zakładanie spółek
 • obsługa spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów
 • porady i opinie prawne
 • udział w negocjacjach
 • prowadzenie spraw sądowych

Kancelaria oferuje doraźną jak i stałą obsługę przedsiębiorców. Stała współpraca z Kancelarią zapewnia usługi prawnicze w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

Zakładanie spółek.

W ramach usługi Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek prawa handlowego poprzez:

 • opracowanie projektu umowy spółki zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań klienta przedstawionych na spotkaniu lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obsługa spółek.

Kancelaria oferuje stałą pomoc prawną spółkom prawa handlowego przy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Obsługa obejmuje m.in:

 • zmiany umowy spółki.
 • zmiany składu organów spółki.
 • sprzedaż udziałów lub akcji.
 • podwyższenie kapitału zakładowego.
 • regulamin rady nadzorczej.
 • regulamin zarządu.
 • rozwiązanie spółki.
 • obniżenie kapitału.
 • ogłoszenie upadłości.
 • udzielenie i odwołanie prokury.

Opiniowanie i sporządzanie umów.

Kancelaria oferuje pomoc prawną przy ocenie umów przesłanych do konsultacji przez klientów, jak również sporządzaniu umów od podstaw zgodnie z wytycznymi Klienta z najwyższa dbałością o jego interes. Kancelaria oferuje pomoc prawną dotyczącą większości umów występujących w obrocie gospodarczym.

Porady i opinie prawne.

Udzielenia porad i sporządzanie opinii jest jednym z podstawowych sposobów świadczenia usług prawnych przedsiębiorcom. Sposób pomocy prawnej zależy od zlecenia złożonego przez Klienta. W drobnych sprawach rozwiązania przedstawiane są ustnie lub w formie pisemnych wyjaśnień. W przypadku skomplikowanych stanów prawnych lub faktycznych sporządzane są szczegółowe analizy i opinie. Dodatkowo Kancelaria oferuje stały monitoring prawa i informowanie o zmianach w ustawodawstwie w zakresie interesującym Klienta.

Udział w negocjacjach.

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej.

Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych.

Kancelaria oferuje obsługę prawną na każdym etapie sporu z innymi podmiotami.Kancelaria służy pomocą przy:

 • czynnościach przedsądowych.
 • procesie sądowym.
 • postępowaniu egzekucyjnym.

Zakres świadczonych usług zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Klient może zlecić Kancelarii prowadzenie zarówno całej sprawy jak i wykonanie czynności w poszczególnych etapach sporu.

Umowa na stałą obsługę prawną.

Umowa na stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy. Przykładowo można wskazać następujące zalety zawarcia umowy o stałą obsługę prawną:

 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych.
 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej.
 • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, emailem, itp.).
 • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie i w określone dni tygodnia.
 • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług.
 • udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy.
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

Oferta dla Osób Prywatnych.

Kancelaria świadczy usługi dla klientów indywidualnych w szerokim zakresie. Oferujemy usługi prawne w wielu dziedzinach prawa. Wśród nich są m.in.

 • Prawo cywilne (odszkodowania, sprawy o zapłatę, naruszenie dóbr osobistych, zmiana płci, podział majątku).
 • Prawo rodzinne (ustalenie ojcostwa, alimenty, zaprzeczenie ojcostwa, rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, ustalenie władzy rodzicielskiej.
 • Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, sporządzanie testamentu, obalenie testamentu, dział spadku)‏.
 • Prawo karne (obrona podczas procesu na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, zastępstwo oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego w postępowaniu karnym).
 • Prawo pracy
 • Ochrony dany osobowych (Pośrednictwo w kontaktach z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, skargi do GIODO, sprawy o odszkodowanie).